ແສງສະຫວ່າງເຮືອງແສງງາມ! ສອງແມ່ຍິງຮ້ອນຂອງຊາວຫນຸ່ມ net idol ຫນຸ່ມລາວ.